Ruimtelijke plannen

Ons bureau maakt al 10 jaar voor een breed scala aan opdrachtgevers ruimtelijke plannen voor uiteenlopende projecten. Daarbij ging het in de periode voor 1 januari 2024 zowel om bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen als ruimtelijke onderbouwingen. Tot onze opdrachtgevers behoort een breed scala aan gemeenten, particulieren, lokale bedrijven, projectontwikkelaars en woningcorporaties in zowel het landelijke als het stedelijke gebied. 

​Voor deze opdrachtgevers maken wij ruimtelijke plannen en producten op maat, waarbij altijd wordt gekeken naar de meest passende beschikbare ruimtelijke procedure. Door onze jarenlange ervaring zijn we goed op de hoogte van de geldende (beleids)kaders, actuele jurisprudentie en wettelijke eisen die worden gesteld. Door de gewijzigde wetgeving (Omgevingswet) per 1 januari 2024 is ook het instrumentarium gewijzigd.

Om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken kan per 1 januari 2024 een wijziging van het omgevingsplan in procedure worden gebracht. Ons bureau beschikt over de software om een wijziging van het Omgevingsplan te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwe STOP-TPOD standaarden. De wetgever biedt daarnaast tot 1 januari 2025 de mogelijkheid om een wijziging van het omgevingsplan te maken waarbij nog gebruik wordt gemaakt van de ‘oude’ IMRO standaarden. Een zogenaamd ‘TAM-IMRO plan’ kunnen wij voor u opstellen waarbij gebruik wordt gemaakt van de plansoftware Deztaplan.

Net als onder de oude wetgeving (Wabo) is het mogelijk om een omgevingsvergunning te verlenen voor een project waarbij wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan/tijdelijk deel omgevingsplan. Deze zogenaamde ‘omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ (BOPA) moet worden voorzien van een onderbouwing, die vergelijkbaar met de ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ die benodigd was bij de Wabo-afwijkingen. AgROM heeft een zeer brede ervaring met het opstellen van dergelijke onderbouwingen en kan voor u een passende onderbouwing opstellen die voldoet aan de vereisten die de Omgevingswet hieraan stelt.

Herontwikkeling jachthaven in Noord-Holland

Voor de herontwikkeling van een jachthaven heeft ons bureau het bestemmingsplan opgesteld, de milieukundige onderzoeken verzorgd, de initiatiefnemer op diverse terrein planologisch geadviseerd en bijgestaan in de beroepsprocedure bij de Raad van State. De bestemmingsplanprocedure is met een onherroepelijk bestemmingsplan afgerond.

Ruimte voor Ruimte regeling Grootschermer

In het bebouwingslint van Grootschermer (gemeente Alkmaar) is voor een voormalig agrarisch bedrijf een bestemmingsplan opgesteld dat de bouw van twee nieuwe burgerwoningen mogelijk maakt op basis van de ruimte voor ruimte regeling.

Plattelandswoning in Hem (Drechterland)

Voor het omzetten van een voormalige agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning is in opdracht van de initiatiefnemers een wijzigingsplan opgesteld en de benodigde onderzoeken uitgevoerd.

Woning op voormalig agrarisch bedrijfsperceel in Grave (gemeente Land van Cuijk)

Voor het realiseren van een woning op een voormalig agrarisch bedrijfsperceel heeft ons bureau een wijzigingsplan opgesteld en de benodigde onderzoeken uitgevoerd. De bestaande monumentale woonboerderij is in bouwkundig matige staat maar blijft wel behouden en wordt ingrijpend opgeknapt.

Kruizenmuntweg in Rijsenhout

Op het terrein van een voormalig glastuinbouwbedrijf worden nieuwe bedrijfsgebouwen (waaronder kassen) gerealiseerd voor een leliekwekerij. De kassen worden gebouwd op een braakliggend voormalig akkerland tussen de Kruizenmuntweg en de Rijksweg A4. AgROM heeft voor deze nieuwe ontwikkeling een wijzigingsplan opgesteld dat inmiddels onherroepelijk is. Ook zijn de voor de uitvoerbaarheid benodigde milieukundige onderzoeken uitgevoerd.

Nieuwbouw seniorenwoning Bergharen (gemeente Wijchen)

Voor de nieuwbouw van een seniorenwoning op een bestaand woonperceel in het buitengebied van Bergharen is door AgROM een bestemmingsplan opgesteld, het overleg met de gemeente gedaan en het benodigde milieukundige onderzoek uitgevoerd. Daarnaast is een onderbouwing van de landschappelijke inpassing opgesteld vanwege de ligging in de provinciale ‘Groene ontwikkelingszone’.

Herontwikkeling bedrijfsperceel tot woningbouw Limmen (gemeente Castricum)

Op een voormalige bedrijfskavel in de bestaande dorpskern van Limmen (gemeente Castricum) is een kleinschalige woningbouwontwikkeling gerealiseerd. AgROM heeft hiervoor het bestemmingsplan opgesteld en de benodigde milieukundige onderzoeken aangestuurd.