Milieukundige onderzoeken

Voor elk ruimtelijk project is op basis van geldende wet- en regelgeving milieukundig onderzoek nodig om de uitvoerbaarheid van het initiatief aan te tonen. AgROM kan het benodigde onderzoek voor u uitvoeren. Daarbij wordt in eerste instantie in het kader van de opdrachtverlening verkend welke onderzoeken voor het specifieke geval aan de orde zijn. 

Milieukundige onderzoeken die ons bureau onder andere kan uitvoeren zijn:

  • akoestisch onderzoek weg-, rail- en industrielawaai
  • akoestisch onderzoek bedrijven- en milieuzonering
  • ecologisch onderzoek 
  • stikstofonderzoek
  • archeologisch onderzoek
  • verkennend bodemonderzoek
  • onderzoek verkeer en parkeren
  • m.e.r. beoordeling
  • luchtkwaliteit
  • watertoets

Neem contact op voor specifieke vragen over de milieukundige onderzoeken en wat ons bureau daarbij voor u kan betekenen.

Recente opdrachten

Woningbouw ter plaatse van een voormalig agrarisch perceel, gemeente Alkmaar. Uitgevoerd onderzoek: akoestisch onderzoek Wet geluidhinder, bodemonderzoek, ecologisch onderzoek, watertoets, aanmeldnotitie m.e.r.

Groot binnenstedelijk woningbouwproject (900 woningen) in Woerden. AgROM heeft hiervoor de coördinatie van het benodigde milieukundig onderzoek verzorgd. Uitgevoerd onderzoek: akoestisch onderzoek Wet geluidhinder, ecologie, trillingen, niet-gesprongen explosieven (NGE), stikstof, bodem, m.e.r. beoordeling.

Inbreidingslocatie woningbouw in Limmen. Uitgevoerd onderzoek: archeologie, bodem, ecologie, bedrijven- en milieuzonering.